Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile  
Despre noi  
Organigramă  
Oferta noastră  
Regulament intern  
Legislaţie  
Concurs  
Revista  
Transparența veniturilor salariale  
Declaraţie de avere/interese  
   
PROIECTE
Erasmus +  
POCU  
   
S.C.M.I.
Legislaţie  
Proceduri  
Transparenţa decizională  
Etică și integritate  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile  
Activități metodice/ științifice/ culturale  
Biblioteca virtuală  
CDI  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Informaţii de la parteneri  
CCD-uri din ţară  
   
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ

 Legea învățământului preuniversitar nr. 198/04.07.2023

 Procedură specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile, Anexa Notei nr. 5749/DGMRURS/16.12.2022

 Proceduri, instrumente și documente pentru operaționalizarea metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul de ministru nr. 4.224/6.07.2022 - Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcţională - Anexa 3

 Proceduri, instrumente și documente pentru operaționalizarea metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul de ministru nr. 4.224/6.07.2022 - Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare - Anexa 2

 Proceduri, instrumente și documente pentru operaționalizarea metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul de ministru nr. 4.224/6.07.2022 - Procedură specifică privind elaborarea documentației unui program pentru dezvoltare profesională continuă complementar - Anexa 1

 Ordin nr. 4224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile - prezentul ordin reglementează procesul de asigurare a calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

 Ordin nr. 4.150/13.07.2022 pentru aprobarea cadrului de competențe digitale al profesionistului din educație

 Ordin nr. 4223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023 - prezentul ordin reglementează organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, organizate cf. OMEC nr. 3654 din 12.04.2021, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar

 Ordin nr. 5138/27.08.2021 acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didatic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 și Anexa nr. 1 la OME nr. 5138/27.08.2021, Anexa nr. 2 la OME nr. 5138/27.08.2021, Anexa nr. 3 la OME nr. 5138/27.08.2021

 LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

 Ordin nr. 5554/2011 din 07/10/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic (Publicat in MOF nr. 735 - 19/10/2011)

 Ordin nr. 5967/06.11.2020 privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

 Ordin nr. 5767/15.10.2020 acreditare și desfășurare programe de formare continuă (Publicat în MOF nr. 980 - 23/10/2020, Partea I)

 Procedura nr. 38591/03.10.2019 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

 Ordin nr. 5387/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011

 Ordin nr. 5564 din 07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare periodica si acreditare a furnizorilor de formare si a programelor oferite de acestia.

 LEGEA Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 Ordin nr. 3129/01.02.2013 privind modificarea și completarea OMECTS nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

 Ordin nr. 5561 din 07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar

 Modelele documentelor prevăzute la art. 35, alin. (1) din OMECTS nr. 5564/2011 aprobate prin nota 311/DGMRURSN/03.06.2014

 Ordin nr. 3307/28.02.2013 privind aprobarea modelului Atestatului de formare continuă a personalului didactic și a modelului Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor

 OMECTS nr.6194 din 13.11.2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare si functionare a programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

 OMECTS nr. 4613/28.06.2012 privind modificarea Anexei nr.1 a OMECTS nr6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar.

 ORDIN nr. 4121/23.05.2012 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a

 Anexă ORDIN nr. 4121/23.05.2012 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a

 ORDIN nr. 4111/22.05.2012 pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011

 Ordin nr. 6575/2011 pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea şi eliberarea Atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT

 Anexă Ordin nr. 6575/2011 pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea şi eliberarea Atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT

 ORDIN nr. 5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor

 ORDIN nr. 5553 din 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

 ORDIN nr. 5910/23.12.2010 privind aprobarea Metodologiei de gestionare și arhivare a "Certificatelor de competențe profesionale ale personalului didactic" și a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic"

 ORDIN nr. 3158/05.02.2010 privind modificarea și completarea OMECT 4316/2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 OMECT nr. 3304 din 27.02.2009 privind revocarea prevederilor OMECT nr.6319/19.12.2008

 Ordin nr. 5689/20.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrelor de Documentare şi Informare, a Fişei cadru a postului de profesor documentarist şi a Fişei cadru de evaluare

 Anexa 1 Ordin 5689

 Anexa 2 Ordin 5689

 Anexa 3 Ordin 5689

 Legea nr. 53 din 2003 - Codul muncii

 Legea nr. 500/2002 a finantelor publice

 LEGEA CONTABILITĂŢII - Republicată

 ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare 5530/05.10.2011

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

 OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei cu modificarile si completarile, aprobate prin Legea nr.87/2006 si prin OUG nr. 75/2011

 LEGE nr. 178 / 2010 a parteneriatului public-privat

 ORDINUL ministrului finanțelor publice nr. 946/2005*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

 ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea úi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor úi capitalurilor proprii EMITENT: MINISTERUL FINANğELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 20 octombrie 2009

 LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca

 Lege nr. 307/2006 rivind apărarea împotriva incendiilor

 Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006

 LEGE-CADRU Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 LEGE Nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 OUG 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale. Ordonanta de urgenta nr. 19/2012