Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   ||    Site vechi   ||    A.N.S.P.D.C.P. nr. 0022608   ||
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile<<  
Despre noi<<  
Organigramă<<  
Zone de coordonare<<  
Interfaţă pentru RFC<<  
Regulament intern<<  
Legislaţie<<  
Oferta noastră<<  
CDI<<  
Revista<<  
Declaraţie de avere<<  
Declaraţie de interese<<  
   
S.C.M.I.
Legislaţie<<  
Proceduri<<  
Transparenţa decizională<<  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile<<  
Activități metodice/ științifice/ culturale<<  
Legislație de bibliotecă<<  
CDI<<  
Cărți online<<  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi<<  
Informaţii de la parteneri<<  
CCD-uri din ţară<<  
Link-uri utile<<  
   
VIZITATORI

free hit counter
   
 

LEGISLAȚIE valabilă pentru anul școlar 2016-2017
 LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

 Ordin nr. 5554/2011 din 07/10/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic (Publicat in MOF nr. 735 - 19/10/2011)

 Ordin nr. 3130/01.02.2013 privind modificarea și completarea Anexei la OMECTS nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia

 OMECȘ nr. 3150/30.01.2015 privind acreditarea programelor de formare continuă

 Ordin nr. 5387/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011

 Ordin nr. 5564 din 07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare periodica si acreditare a furnizorilor de formare si a programelor oferite de acestia.

 OMECȘ nr. 3147/30.01.2015 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obţinute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale

 LEGEA Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 Ordinul 4893/2014 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

 Ordin nr. 3129/01.02.2013 privind modificarea și completarea OMECTS nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

 Ordin nr. 5561 din 07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar

 Modelele documentelor prevăzute la art. 35, alin. (1) din OMECTS nr. 5564/2011 aprobate prin nota 311/DGMRURSN/03.06.2014

 Ordin nr. 3307/28.02.2013 privind aprobarea modelului Atestatului de formare continuă a personalului didactic și a modelului Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor

 OMECTS nr.6194 din 13.11.2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare si functionare a programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

 OMECTS nr. 4613/28.06.2012 privind modificarea Anexei nr.1 a OMECTS nr6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar.

 ORDIN nr. 4121/23.05.2012 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a

 Anexă ORDIN nr. 4121/23.05.2012 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a

 ORDIN nr. 4111/22.05.2012 pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011

 Ordin nr. 6575/2011 pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea şi eliberarea Atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT

 Anexă Ordin nr. 6575/2011 pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea şi eliberarea Atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT

 ORDIN nr. 5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor

 Ordin nr. 5562 din 07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acumulare, echivalare si recunoastere a creditelor profesionale transferabile

 ORDIN nr. 5553 din 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

 ORDIN nr. 5910/23.12.2010 privind aprobarea Metodologiei de gestionare și arhivare a "Certificatelor de competențe profesionale ale personalului didactic" și a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic"

 ORDIN nr. 3158/05.02.2010 privind modificarea și completarea OMECT 4316/2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 OMECT nr. 3304 din 27.02.2009 privind revocarea prevederilor OMECT nr.6319/19.12.2008

 Ordin nr. 5689/20.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrelor de Documentare şi Informare, a Fişei cadru a postului de profesor documentarist şi a Fişei cadru de evaluare

 Anexa 1 Ordin 5689

 Anexa 2 Ordin 5689

 Anexa 3 Ordin 5689

 Legea nr. 53 din 2003 - Codul muncii

 Legea nr. 500/2002 a finantelor publice

 LEGEA CONTABILITĂŢII - Republicată

 ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare 5530/05.10.2011

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

 OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei cu modificarile si completarile, aprobate prin Legea nr.87/2006 si prin OUG nr. 75/2011

 LEGE nr. 178 / 2010 a parteneriatului public-privat

 ORDINUL ministrului finanțelor publice nr. 946/2005*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

 ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea úi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor úi capitalurilor proprii EMITENT: MINISTERUL FINANğELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 704 din 20 octombrie 2009

 LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca

 Lege nr. 307/2006 rivind apărarea împotriva incendiilor

 Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006

 LEGE-CADRU Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 LEGE Nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 OUG 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale. Ordonanta de urgenta nr. 19/2012